Ενημερωθείτε για

ΔΙΑΓΝΩΣΗΔιαδικασία

 

 Η διαδικασία αξιολόγησης ξεκινάει από την πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία
κατά την οποία προσπαθούμε να συλλέξουμε χρήσιμες πληροφορίες για την
πρώτη μας συνάντησης.

Στην διάρκεια της πρώτης αξιολογητικής συνεδρίας μας λαμβάνεται ένα πλήρες ιστορικό.

Στην συνέχεια της διαγνωστικής διαδικασίας ακολουθεί μια εκτενής εξέταση του παιδιού/ ενήλικα σε όλους τους τομείς ανάπτυξης. Στην διαδικασία αυτή συμμετέχουν όποιες θεραπευτικές ειδικότητες κρίνεται απαραίτητο.

Αν κριθεί αναγκαίο επικοινωνούμε με το σχολείο ή όποιο άλλο πλαίσιο ένταξης.

Στόχος μας είναι η σφαιρική αξιολόγηση του ατόμου και για αυτό το λόγο η περίπτωση κάθε ατόμου συζητείται από την διεπιστημονική ομάδα του κέντρου μας.

Τέλος, αλλά και κατά την διάρκεια της διαγνωστικής διαδικασίας, γίνεται μια πλήρης ενημέρωση των γονέων ή κηδεμόνων (αν πρόκειται για παιδί).

Στην ενημέρωση αυτή γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, παραδίδεται γραπτή αναφορά όπου χρειάζεται και τέλος συζητείται το καταλληλότερο θεραπευτικό πρόγραμμα για το άτομο υπό αξιολόγηση.

 

 

Πως γίνεται η διάγνωση


Στην ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ πιστεύουμε ότι ολοκληρωμένη διάγνωση σημαίνει σωστή εκτίμηση των αναγκών, των δυνατοτήτων αλλά και των ιδιαιτεροτήτων ενός ατόμου. Γι αυτό το λόγο, οι θεραπευτές μας χρησιμοποιούν την κατάλληλη τεχνογνωσία, τα διαγνωστικά εργαλεία και μεθόδους για να φέρουν σε πέρας την απαιτητική διαδικασία της διάγνωσης. Συγχρόνως, γίνεται προσπάθεια ώστε τα παιδιά (ή οι ενήλικες) να προσεγγίζονται με ευαισθησία ώστε να μην δυσανασχετούν αλλά να συνεργάζονται αρμονικά.


 

 

  Διαγνωστικά εργαλεία

 

Δοκιμασία φωνητικής και φωνολογικής εξέλιξης
(Eπιτροπή Έρευνας Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών)


The bus story test
(Αξιολογεί την ικανότητα αφήγησης και περιγραφής)


Pre/school Language Scale (U.K.)
(Προσαρμογή στα Ελληνικά “Διαγνωστική Μονάδα Δοξιάδη”)


Raven´s test
( Κλίμακα Raven´s Progressive Matrices για την αξιολόγηση της νοημοσύνης)
 

Αθηνά τεστ
(Τεστ διάγνωσης δυσκολιών μάθησης)
 

ΜεταΦΩΝ τεστ
(Αξιολόγηση δεξιοτήτων φωνολογικής επίγνωσης)  


Α´ τεστ
( Τεστ Eλέγχου Σχολικής Ετοιμότητας)

 

  Κλίμακα Νοημοσύνης

Παιδιά
WISC-V GR (Wechsler Intelligence Scale for Children - 5th Edition)


Η Κλίμακα Νοημοσύνης παιδιών και εφήβων WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children -Fifth Edition) αποτελεί ένα ατομικά χορηγούμενο κλινικό εργαλείο το οποίο σχεδιάστηκε για την αξιολόγηση της γνωστικής ικανότητας παιδιών και εφήβων με ηλικίες από 6 έως 16 έτη και 11 μήνες. Χορηγείται αποκλειστικά από εκπαιδευμένους ψυχολόγους και είναι η πλέον συχνά χρησιμοποιούμενη, σε παγκόσμιο επίπεδο, κλίμακα νοητικής αξιολόγησης για παιδιά.

Είναι ένα εργαλείο απαραίτητο για την ακριβέστερη διάγνωση αναπτυξιακών και νευρολογικών διαταραχών, δίνει σαφή εικόνα των γνωστικών δεξιοτήτων του εξεταζόμενου σε διάφορα πεδία, γεγονός που βοηθάει στο σχεδιασμό της θεραπευτικής παρέμβασης αλλά και στη βαθύτερη κατανόηση της νοητικής λειτουργίας του παιδιού.

 


Έφηβοι
WAIS-IV GR (Wechsler Adult Intelligence Scale - 4th Edition)

Η Κλίμακα Νοημοσύνης Ενηλίκων Wechsler, Τέταρτη Έκδοση (WAISIV) αποτελεί ένα ατομικά χορηγούμενο κλινικό εργαλείο το οποίο σχεδιάστηκε για την αξιολόγηση της γνωστικής ικανότητας εφήβων και ενηλίκων, με ηλικίες από 16 έτη και 0 μήνες έως 90 έτη και 11 μήνες. Χορηγείται αποκλειστικά από εκπαιδευμένους ψυχολόγους. 

Είναι η συχνότερα χρησιμοποιούμενη κλίμακα αξιολόγησης νοητικών ικανοτήτων ενηλίκων σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Η έκδοση αυτή παρέχει σύνθετες βαθμολογίες και βαθμολογίες υποδοκιμασιών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τη νοητική λειτουργικότητα σε συγκεκριμένες γνωστικές περιοχές. Επίσης, παρέχει μία σύνθετη βαθμολογία, η οποία αντιπροσωπεύει τη γενική νοητική ικανότητα (ΓΔΝ Συνολικής Κλίμακας). 

Ως ψυχοεκπαιδευτικό εργαλείο, το WAISIVGR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ολοκληρωμένη εκτίμηση της γενικής γνωστικής λειτουργικότητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τμήμα αξιολόγησης για τον εντοπισμό μαθησιακών δυσκολιών, νοητικής χαρισματικότητας και γνωστικών δυνατοτήτων και αδυναμιών, και για αξιολόγηση σε εξεταζόμενους με ποικίλες νευρολογικές καταστάσεις. Τα αποτελέσματα μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων και αποφάσεων ένταξης σε κατάλληλα πλαίσια, προσφέροντας πολύτιμη κλινική πληροφόρηση, εκτιμήσεις ακαδημαϊκής και νευροψυχολογικής λειτουργικότητας, καθώς και αξιόπιστα και έγκυρα δεδομένα για ερευνητικούς σκοπούς. 

Ενημερωθείτε για
< Επιστροφή