Ενημερωθείτε για

Αντιμετώπιση της δυσλεξίαςΑντιμετώπιση της δυσλεξίας

Η αντιμετώπιση της δυσλεξίας βασίζεται στην σωστή διαγνωστική αξιολόγηση.


Σύμφωνα με τα δεδομένα της αξιολόγησης καταρτίζεται ένα εξατομικευμένο διδακτικό πρόγραμμα αποκατάστασης το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές ανάγκες του εκάστοτε μαθητή.

Θα πρέπει δηλαδή να :


• εστιάζει στις γνωστικές μειονεξίες του μαθητή και να λαμβάνει υπ’ όψιν τις μαθησιακές αδυναμίες του


• περιλαμβάνει ειδικές μεθόδους διδασκαλίας των γλωσσικών μαθημάτων δηλαδή της ανάγνωσης , της γραφής και της ορθογραφίας που να διευκολύνουν την μάθηση
 

• σχεδιάζεται και να εφαρμόζεται από ειδικούς παιδαγωγούς εξειδικευμένους στην εφαρμογή των μεθόδων αυτών που χρησιμοποιούν ένα εκπαιδευτικό και γλωσσικό υλικό διαβαθμισμένης δυσκολίας σύμφωνα με τις ανάγκες του μαθητή

• ακολουθεί μια συγκεκριμένη δομή :

Η πρώτη φάση της αποκατάστασης στοχεύει στην σωστή ανάγνωση και γραφή όλων των γλωσσικών τύπων των λέξεων της Ελληνικής γλώσσας. Σωστή ανάγνωση σημαίνει ότι το παιδί, διαβάζει χωρίς να συλλαβίζει και τονίζει σωστά. Σωστή γραφή σημαίνει ότι το παιδί γράφει φωνολογικά σωστά, ότι γράφει δηλαδή όλα τα γράμματα της λέξης με την σωστή σειρά τους

Σε δεύτερη φάση το πρόγραμμα αποκατάστασης στοχεύει στην διδασκαλία της ορθογραφίας των λέξεων

Παράλληλα με την διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής το πρόγραμμα αποκατάστασης καλλιεργεί τις ικανότητες στις οποίες ο δυσλεξικός μαθητής παρουσιάζει μειονεξία, σύμφωνα πάντα με το γνωστικό του προφίλ. Συνήθως η καλλιέργεια αυτών των ικανοτήτων αφορά :

  •  την ικανότητα επεξεργασίας του φωνολογικού επιπέδου της γλώσσας και της φωνολογικής ενημερότητας
  •  την ικανότητας μνήμης γλωσσικών πληροφοριών
  • την ικανότητα προσανατολισμού, διαδοχής και αλληλουχίας, αίσθησης του χώρου και του χρόνου.

Σημαντικά σημεία επίσης στα οποία πρέπει να επικεντρώσει ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης είναι η ψυχολογική υποστήριξη του παιδιού, η επιμόρφωση των γονέων και δασκάλων για τις ειδικές μεθόδους διδασκαλίας που διευκολύνουν την μάθηση και την συμβουλευτική των γονέων γύρω από το θέμα της στήριξης του παιδιού τους και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του.

 

Ενημερωθείτε για
< Επιστροφή